การประชุมชี้แจงกรอบการดำเนินโครงการ 30 สิงหาคม 2564